niedziela 25 wrzesień 2022

Deklaracje dostawy żywności do Szpitala św. Aleksandra w Łodzi (13.01.1864) - w postaci mąki żytniej i pszennej, grochu, kaszy jęczmiennej, jaglanej, tatarczanej, owsianej, perłowej, kartofli, masła, jaj, kapusty, warzyw, słomy, drzewa sosnowego, oleju preparowanego, mydła i świec. Z dostawcą z najkorzystniejszymi warunki powierzy się dostawy po podpisaniu kontraktu i wpłacie kaucji.

Rada Szczegółowa Szpitala S. Alexandra w Mieście Łodzi. - "Podaje do wiadomości, iż dla tutejszego Szpitala sposobem antrepryzy dostarczyć się mają, w miarę ciągłej potrzeby, od 1 Lutego do 1 Września roku bieżącego, artykuły żywności i gospodarcze, jako to: Mąka żytnia i pszenna, groch, kasza jęczmienna, jaglana, tatarczana, owsiana, perłowa, kartofle, masło, jaja, kapusta, warzywa, słoma, drzewo sosnowe, olej preparowany, mydło i świecie. Interesanci pragnący podjąć się tej dostawy, winni w opieczętowanej deklaracyj, podać najniższe ceny, za jakie obowiązują się przez czas trwania dostawy wspomnione artykuły Szpitalowi dostarczać. Deklaracya ta ma być wyraźnie i szczegółowo co do każdego artykułu wypisaną i przez podającego podpisaną, z wymienieniem Nr. domu jego zamieszkania i złożoną najpóźniej do dnia 27. b.m. na ręce Wgo. Aptekarza Ludwig, gdzie o bliższych szczegółach interesanci mogą być poinformowani. Następnie w dniu 28. b.m. o godz. 10 przed południem w Szpitalu miejskim złożone dekleracye, w obecności deklarantów otworzone zostaną; a dostawa podającemu najkorzystniejsze warunki powierzone będą. Przy podpisaniu kontraktu z dostawcą tenże obowiązany jest złożyć Rub. sr. 150 kaucyj do kassy Szpitalnej, której zwrot po wyexpirowaniu kontraktu uzyska. w Łodzi d. 9 Stycznia 1864 r. Za Opiekuna Prezydującego Członek Rady: X. Manitius."

13.01.1864 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 4 | Zbiory WBP w Łodzi.

W tym samym dniu Rada Szpitala zwróciła się do mieszkanek Łodzi o wsparcie w postaci szarpi i starego płótna.

Odezwa do szanownych Obywatelek Miasta Łodzi. - "Z powodu zupełnego braku szarpi i starego płótna w miejskim Szpitalu, Rada postanowiła udać si do serc litościwych naszych obywatelek z prośbą zaradzenia o ile można najspieszniej tej potrzebie. Szanowne Panie pragnące w tej mierze Szpitalowi naszemu przyjść w pomoc, raczą ofiary swe nadesłać na ręce Ekonoma Szpitala, lub też następującym Członkom Rady, Dr. Sterzel, Dr. Lohrer, Dr. Plichcie, Aptekarzowi Ludwig, Panu Wergau, Pastorowi Manitius. w Łodzi d. 9 Stycznia 1864 r. Za Opiekuna Prezydującego Członek Rady: X. Manitius."

13.01.1864 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 4 | Zbiory WBP w Łodzi.

W tym samym wydanym numerze gazety łódzkiej w treści ogłoszenia policmajster m. Łodzi przyłączył się do apelu Rady Szpitala, oferując pośrednictwo w przekazywaniu szarpi oraz płótna.

Policmajster Miasta Łodzi. - "W powołaniu się do ogłoszenia w gazecie Łódzkiej Nr. 4 z r.b. w której zamieszczona jest Odezwa Rady Szpitalnej Sgo. Aleksandra do szanownych obywatelek miasta Łodzi o dostarczenie szarpi oraz płótna starego na użytek dla tegoż szpitala. - uprasza sz: Panie, pragnące przyjść w pomoc z niesieniem tego rodzaju ofiar, aby takowe nadsyłać raczyły do Bióra Zarządu Policyi - które za mojem pośrednictwem, niebawnie będą wysłane do szpitala tutejszego. w Łodzi d. (6) 18. Stycznia 1864 r. Major Kaliński."
20.01.1864 | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 6 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.