niedziela 25 wrzesień 2022

Dla właścicieli domów łódzkich instrukcja postępowania (20.01.1864) w wypełnianiu obowiązków wedle rozmaitych rozporządzeń.

Instrukcya dla właścicieli domów.

"Mając na względzie, często powtarzające się niewypełnienie rozmaitych rozporządzeń, służących dla zabezpieczenia tak wewnętrznego jak i zewnętrznego porządku w mieście, poczytuję za obowiązek podać do wiadomości ogółu obowiązki właścicieli domów i osób przez nich do zarządu domów ustanowionych.
I. Każdy właściciel lub zarządca domu obowiązany jest spełniać wszelkie rozkazy Policyi i zawiadamiać podług przepisanej formy Komissarza Cyrkułu, w którym zamieszkuje, bądź sam, lub też przez rządcę o niżej wymienionych wypadkach.
1) O przybyłych na stały lub czasowy pobyt do miasta Łodzi, jak równie o wydalających się z miasta.
2) O zmieniających lokal w obrębie miasta, wyszczególniając kto i dokąd się wyprowadził.
Za niemeldowanie przybyłych i wyjeżdżających, równie jak i za przyjmowanie osób bez wiedzy Policyi i bez legalnych paszportów i innych dowodów, właściciele lub rządcy domów ulegną odpowiedzialności stosownie do ustawy paszportowej.
3) O chorych.
4) O zmarłych i czasie ich pogrzebu, ściśle oznaczając imię i nazwisko, wiek, płeć, stan, a także godzinę, o której odbędzie się eksportacya i na jaki cmentarz.
5) ) nowonarodzonych.
6) O wszystkich nadzwyczajnych wypadkach, zaszłych tak w domu jak i około tegoż.
7) O osobach zajmujących się gusłami, i temu podobną szarlataneryą.
8) O zajściach, bijatykach, i wszelkich zakłóceniach spokojności domowej.
9) O wszelkich podejrzanych w domu schadzkach i towarzystwach.
10) O zjawieniu się w domu zaraźliwych chorób, tak u ludzi jako i u bydła.
11) O osobach zamierzających się skrycie wydalić z miasta, wtedy kiedy wyjazd tych osób wzbroniony jest przez Policyą.
12) O żebrakach.
13) O osobach trudniących się skupowaniem po domach starych rzeczy.
14) O pozostałych po zmarłych lub wyszłych niewiadomo dokąd, majętnościach w razie jeżeliby nie było razem zamieszkałych prawy spadkobierców.
15) O złem prowadzeniu się sług i innych osób, za kartami pobytu pozostających.
II. Właściciel domu obowiązany jest mieć dwie księgi dla zapisywania lokatorów w porządku alfabetycznym urządzone. Z nich jedna za podpisem dozorcy powinna znajdować się u właściciela, druga zaś za jego podpisem lub też rządcy, winna być u dozorcy; oprócz imienia i nazwiska w księgach tych zapisywać sposób zatrudnienia się.
IV. w razie pojawienia się w domu zaraźliwych i epidemicznych chorób, jako to: cholery, gorączek, wysepek, ospy, odry, szkarlatyny i innych, właściciele domów zawiadamiają o tem piśmiennie miejscową Władzę policyjną.
V. O zbiegłych obywatelach i mieszkańcach, natychmiast zawiadamiać Policyę z wymienieniem powodów wydalenia się.
VI. Właściciele domów lub rządcy, powinni nakazać stróżom aby ciż co wieczór oglądali wszystkie w domu miejsca, które zwykle nie zamykają się jako to: wozownie, stajnie, góry, sienie, schowania pod schodami i inne, gdzie tylko mogą się ukrywać osoby, zakradające się do domów ze złemi zamiarami lub też zbiegli na nocleg.
"

16.01.1864 | major Kaliński | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 5 | Zbiory WBP w Łodzi.

 

Ciąg dalszy i dokończenie treści zamieszczono w kolejnym 6-tym numerze wydania gazety Łódzkiej.

Instrukcya dla właścicieli domów. (Dalszy ciąg i dokończenie).

"VII. Dla zabezpieczenia mienia zatrzymujących się w hotelach i zajazdach, prócz ogólnego nadzoru ze strony policyi, obowiązani są właściciele tychże:
1) nie przyjmować do służby ludzi nie zasługujących na wiarę, nie mających pochlebnych świadectw, lub w reszcie takich, którzy zwrócili na się złą uwagę policyi; równie nie zatrzymywać u siebie sług, którzy złem prowadzeniem się, lub stosunkami ściągają podejrzenie.
2) Ustanowić w hotelach i zajazdach wewnętrzny dozór, dla zapobieżenia kradzieżom i mieć na podwórzach stróży, którzy w razie kradzieży obowiązani są natychmiast uwiadomić Policyą, dla wykrycia sprawcy i oddania go w ręce sprawiedliwości.
3) Nareszcie sami właściciele, powinni starać się ciągłą czujnością i ostrożnością, zachowywać w zakładach swoich potrzebny pod wszystkiemi względami porządek i bezpieczeństwo, mając dobre zasówki i zamki u drzwi, z osobnemi dla każdego pokoju, szafy lub komody kluczami, które mogą być oddawane tylko wynajmującym numera.
VIII. właściciele domów winni troszczyć się o zachowanie na podwórzach najzupełniejszej czystości i porządku, tyle potrzebnych dla zdrowia mieszkańców, w skutek czego poleca się przyjąć wszelkie środki oczyszczenia podwórzów i ciągłego utrzymania ich w należytej czystości i porządku; w razie bowiem przeciwnym oczyszczenie wykonane będzie bezzwłocznie przez Policyą na koszt właściciela domu. - Dozorcy zaś obowiązani są jak najczęściej oglądać podwórza, zwracając uwagę na to, aby w podwórzach nie składano żadnych nieczystości, żeby nie wylewano pomyj inaczej jak w wyznaczone na ten cel miejsca, które równie jak i kloaki powinny być oczyszczone w należytym czasie.
IX. Policya miasta Łodzi odebrała rozkaz, w razie uchylenia się właścicieli domów lub zarządców od oczyszczania podwórza we trzy dni po ostatnim o tem upomnieniu ze strony policyi przez pismienne zawiadomienie, uskuteczniać takową bezzwłocznie kosztem właścicieli.
X. Wywóz nieczystości dozwala się tylko od godziny 12 w nocy do 7 rano.
XI. Stróże domów powinni dopomagać miejscowej policyi w dozorze:
1) Żeby nie wypuszczano w ciągu dnia na ulicę psów łańcuchowych, a trzymano je w dzień na łańcuchu lub w miejscu zamkniętem i spuszczano tylko w nocy po zamknięciu bramy.
2) Aby psy nie gromadziły się po ulicach i placach; jeżeli zaś to nastąpi, należy je rozganiać.
3) Żeby nie puszczano na ulicę bydła bez pastuchy.
4) Żeby nie zatrzymywano się na ulicach, dla popasania koni.
5) Aby po trotuarach nic nie wożono na małych wózkach i nie przenoszono ciężarów, aby nie utrudzać przechodzącym kommunikacyi.
6) Żeby przekupniarze zatrzymywali się na wskazanych im miejscach.
7) Stróże powinni zwracać uwagę, aby małe dzieci niepozostawały na ulicach i odprowadzać je do rodziców lub do osób, przy których też dzieci się znajdują.
8) Nie dozwalać na ulicach grać w kręgle, piłki i puszczać latawce.
9) Nie dozwalać żebrakom chodzić po domach.
10) Nie dozwalać nikomu palić koło swego domu fajki, cygara, papierosów i.t.p.
11) W razie sprzeczek i bójek, dopomagać Policyi.
XII. Stróże, deżurując w swoich częściach, które powinny składać się nie więcej jak z czterech domów, powinni znajdować się w ciągu całej nocy na trotuarze swojej części i pilnować domów, zatrzymywać podejrzanych o kradzieże. Dyżurny stróż będzie odpowiedzialny za wydarzone się w jego części wyłamanie drzwi lub okna i nie zatrzymanie złodzieja. A zatem właściciele domów na każde 4 domy 1 stróża utrzymywać winni, który służbę dyżurnego wykonywać będzie.
Łódź d. (4) 16 Stycznia 1864.
POLICMAJSTER MIASTA ŁODZI:
Major Kaliński.
"

20.01.1864 | major Kaliński | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 6 | Zbiory WBP w Łodzi.

Powiązania z treścią.

  • Kaliński Jan - policmajster m. Łodzi.
  • Właściciele domów (obiektów) mieszkalnych.