sobota 28 maj 2022

Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger było pierwszym dwujęzycznym [polski i germański] pismem w Łodzi, którego wydawcą był Jan Petersilge. Redakcja i ekspedycja mieściła się w Łodzi pod adresem przy ul. Piotrkowska nr 279 [11 n. nr]. Gazeta ukazywała się dwa razy w tygodniu w środy i soboty od początku grudnia 1863 roku do 26 kwietnia 1864 roku. Następnie trzy razy, tj. we wtorki, czwartki i soboty od 26 kwietnia 1864 roku. Następczynią była Lodzer Zeitung ukazująca się w latach 1865-1915 tego samego wydawcy.

Gazeta Łódzka trzy razy w tygodniu 23.04.1864Abonament w Łodzi wynosił 20 złp. [rocznie], 10 złp. [półrocznie] i 5 złp. [kwartalnie]. Z początkiem kwietnia 1864 roku wprowadzono abonament na stacjach pocztowych i wynosił 4 rs. 70 kop. [rocznie], 1 rs. 85 kop. [półrocznie] i 92,5 kop. [kwartalnie]. Inserata wynosiła 10 gr. od wiersza. Obstalunki na gazetę i ogłoszenia przyjmowano w Kaliszu w Księgarni J. Mittwocha [1863 - 1864] i w Warszawie u A. Liefeldta przy ul. Danielewiczowskiej 495 [1864].

Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger na łamach publikował m. in.:

Ukazy Najwyższego Aleksandra II Cesarza i Samowładcy Wszech Rosji, Króla Polskiego, Wielkiego Księcia Finlandzkiego.
Ogłoszenia policyjne Policmajstra Miasta Łodzi, podawane do publicznej.
wiadomości, m. in: o odpowiedzialności za przekroczenia przepisów Stanu Wojennego
Ostrzeżenia policyjne Policmajstra Miasta Łodzi, podawane do publicznej wiadomości, m. in: o spekulantach żywnością poza miejscami targowymi, o stosowaniu oświetlenia na omnibusach i wozach z towarem.
Zawiadomienia m. in.: o licytacjach publicznych sądowych.
Rozporządzenie zaabonowania Gazety Łódzkiej 16.04.1864Obwieszczenia m. in.: Urzędu Leśnego Pabianice, Magistratu m. Sieradza.
Ogłoszenia z posiedzeń: Rady Miejskiej Łodzi.
Ogłoszenia [inserata] m. in.:
- o działalności gospodarczej, handlowej czy usługowej fabryk, magazynów, składów, zakładów, rzemieślników.
- o działalności i świadczeniu usług dla ludności w naprawach, nauczaniu.
- o polecanych do sprzedaży wyrobów różnego rodzaju i gatunku.
- o wynajmowaniu, dzierżawie, sprzedaży domów, mieszkań, gospodarstw czy miejsc działalności.
- o działalności restauracji.
Ogłoszenia charakterze kulturalnym w tym w rubryce Theater Anzeige, oświatowym m. in.: o wydarzeniach kulturalnych, muzycznych, koncertowych, dobroczynnych, teatralnych, o działalności placówek szkolno-oświatowych.
Zamieszczano nadto:
- listy osób przyjeżdżających i wyjeżdżających do/z miasta Łodzi.
- taksy wiktuałów na poszczególne miesiąca począwszy od grudnia 1863 roku, jak w całym 1864 roku.
- o utracie, zagubieniu, kradzieży dokumentów, przedmiotów, rzeczy itp.
- relacje z posiedzeń Rady Szczegółowej Szpitala św. Aleksandra w Łodzi.

Gazeta zwraca się do prenumeratorów 06.04.1864Gazeta poza przepisami prawa, ogłoszeniami, również na łamach zamieściła m. in.: opowiadanie Bonifacego pt. Moje sny i dzień feralny, Wyspa Scio wyjątek z dzieła pani Depping o Grecji, Rozmaitości gustów w strojach, Barometry i ciepłomierze naturalne, ¦mierć Sokratesa r. 399 przed Chrystusem, O edukacji, Kłamstwa Kapitasia, Szyller, O meteorach powietrznych, Zosia wyjątek z pism Tańskiej, Karpiński wyjątek z listu pisanego w roku 1809; Relacje m. in. z uroczystości Towarzystwa Strzeleckiego w Łodzi.

Nowy kwartał dla Łódzkiej gazety 02.04.1864Z kalendarium gazety m. in.:

  1. 01.1864. Z okazji Nowego Roku 1864 z powinszowaniem dla Szpitala św. Aleksandra w miejsce rozesłania biletów, w redakcji gazety Łódzkich Ogłoszeń złożyli: Aleksander Skrudziński - Rs. 1, Louis Geyer - Rs. 1, Wilhelm Landau - kop. 50 i Jan Petersilge - Rs. 1. - źródło: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger (21.12.) 02.01.1864, nr 1 - Zbiory WBP w Łodzi.

Dodatkowe informacje.

Lodzkie Ogloszenia Lodzer AnzeigerTytuł: Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger.
Wydawca: Jan Petersilge [Jan Petersilgé].
Miejsce wydania: Łódź.
Rok wydania: 1863 - 1864.
Redakcja. M. Kuźnicki [relacje o szkolnictwie Łódzkim, 1864].
Adres redakcji. Łódź ul. Piotrkowska 11 [279].
Siedziba redakcji. Łódź ul. Piotrkowska nr 11 [279] a ul. Próchnika nr 1.
Adres ekspedycji. Łódź ul. Piotrkowska 11 [279].
Nr wydania. 1-8 [1863] i 1-135 [1864].
Druk. Drukarnia Jana Petersilge [Jan Petersilgé] Łódź.
Typ. czasopismo, dziennik, periodyk, czasopismo informacyjne, czasopismo polityczne
Język. polski, germański.
Dostępność publikacji: WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.
Dostępność publikacji PDF: Biblioteka Cyfrowa Regionalia Ziemi Łódzkiej przy WBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi.
Prawa. domena publiczna.


Źródło.
Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 [nr 1-8] i 1864 [nr 1-135].
Foto.
Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger nr 1 z 1863 fragment strony tytułowej.